ฟรี

ต้อนรับรองผู้อำนวนการ

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสตรีพัทลุงต้อนรับรองผํู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 3 ท่าน