ฟรี

พิธีมอบโล่เกียรติยศ ทุนการศึกษาและเกียรติบัตร กิจกรรมโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ SPT Pre-test

พิธีมอบโล่เกียรติยศ ทุนการศึกษาและเกียรติบัตร กิจกรรมโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ SPT Pre-test ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา2564 (วันรับ 4มี.ค.64)