ฟรี

ปรัชญา/คติพจน์

ปรัชญา
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี