ฟรี

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน


...

อักษรย่อ ส.พ.ท. หมายถึง โรงเรียนสตรีพัทลุง
                รัศมีสีทอง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญาและคุณงามความดี
                              ช่อและดอกตะแบก ตะแบกเป็นไม้มงคลนามที่มีความมั่นคง แข็งแรง