ฟรี

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ
ส.พ.ท
หมายถึง โรงเรียนสตรีพัทลุง
สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน ขาว


ต้นไม้ประจำโรงเรียน


ต้นตะแบก