ฟรี

ข้อมูลนักเรียน

แผนชั้นเรียนและจำนวนนักเรียน   โรงเรียนสตรีพัทลุง   ปีการศึกษา  2563
    จำนวนห้องเรียน ม.ต้น                33 ห้องเรียน   รวม ม.ต้น     1,268 คน   ชาย     440 คน   หญิง      828 คน    
    จำนวนห้องเรียน ม.ปลาย 39 ห้องเรียน   รวม ม.ปลาย     1,397 คน   ชาย     374 คน   หญิง   1,023 คน    
          รวม 72 ห้องเรียน   รวมทั้งสิ้น     2,665 คน   รวมชาย     814 คน         รวมหญิง     1,851 คน    
ชั้น รวม ชั้น รวม ชั้น รวม ชั้น รวม ชั้น รวม ชั้น รวม
 1/1 22 13 35  2/1 24 11 35  3/1 12 22 34   4/1 8 22 30   5/1 12 18 30  6/1 4 23 27
 1/2 13 27 40  2/2 6 34 40  3/2 8 32 40  4/2 8 30 38  5/2 4 34 38  6/2 11 29 40
 1/3 11 29 40  2/3 7 33 40  3/3 8 32 40  4/3 7 31 38  5/3 3 36 39  6/3 6 24 30
 1/4 14 26 40  2/4 15 24 39  3/4 18 22 40  4/4 8 30 38  5/4 9 30 39  6/4 10 26 36
 1/5 13 27 40  2/5 15 25 40  3/5 19 21 40  4/5 5 34 39  5/5 8 30 38  6/5 7 29 36
 1/6 13 27 40  2/6 15 25 40  3/6 18 22 40  4/6 7 31 38  5/6 9 30 39  6/6 11 24 35
 1/7 14 26 40  2/7 15 25 40  3/7 18 22 40  4/7 10 27 37  5/7 16 22 38  6/7 10 25 35
 1/8 14 26 40  2/8 16 24 40  3/8 18 22 40  4/8 12 25 37  5/8 16 23 39  6/8 11 24 35
 1/9 14 26 40  2/9 16 24 40  3/9 18 21 39  4/9 8 27 35  5/9 12 23 35  6/9 8 19 27
 1/10 4 26 30  2/10 8 22 30  3/10 6 23 29  4/10 7 22 29  5/10 8 28 36  6/10 9 25 34
 1/11 7 33 40  2/11 8 31 39  3/11 13 25 38  4/11 7 28 35  5/11 6 34 40  6/11 3 26 29
                         4/12 21 19 40  5/12 14 26 40  6/12 11 24 35
                         4/13 19 20 39  5/13 14 25 39  6/13 15 20 35
                                               
รวม 139 286 425   145 278 423   156 264 420   127 346 473   131 359 490   116 318 434
ข้อมูล   วันที่  27  ตุลาคม  2563
ที่มา : ทะเบียนนักเรียน  กลุ่มกิจการนักเรียน   โรงเรียนสตรีพัทลุง