ฟรี

อัลบัมทั้งหมด

พิธีมอบโล่เกียรติยศ ทุนการศึกษาและเกียรติบัตร กิจกรรมโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ SPT Pre-test

ต้อนรับรองผู้อำนวนการ

โรงเรียนสตรีพัทลุงเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน

เกษียณ2563

นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนสตรีพัทลุง ร่วมกันทำความดี

อมรมเชิงปฎิการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์