ฟรี

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 2 4
ข้าราชการครู 29 106 135
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 1 1 2
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 2 0 2
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 5 10 15
รวมเฉพาะครูผู้สอน 31 107 138
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 34 109 143
รวมทั้งหมด 39 119 158